Voldoet u aan de rechtmatigheidseisen van de WNT?

Iedere non-profit organisatie dient te voldoen aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). De WNT regelt hoeveel topfunctionarissen in (semi)publieke sectoren maximaal mogen verdienen en vermelding in het jaarverslag. Aangezien het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de toezichthouder, maken zij in feite zelf onderdeel uit van de WNT. Toetsing van de WNT door een derde wordt door diverse accountants geadviseerd en waarborgt de objectiviteit. Sterk-onderwijs kan deze toetsing voor u verzorgen.

De jaarlijkse WNT-procedure bestaat feitelijk uit twee onderdelen, te weten:

  1. Voorafgaand aan het kalenderjaar dient de van toepassing zijnde WNT-klasse te worden bepaald en vastgesteld door het toezichthoudend orgaan. Deze klasse wordt bepaald door de complexiteit van de organisatie.
  2. Het toetsen of de topfunctionarissen binnen de vastgestelde WNT-klasse blijven.

Beide stappen worden in opdracht van het Ministerie van OCW getoetst door de externe accountant. Het is van belang om tijdig te signaleren of er mogelijk sprake is van een overschrijding, waardoor bijsturing nog mogelijk is. Immers: de accountant toetst pas na afloop van het kalenderjaar of er afgelopen jaar voldaan is aan de WNT. Bij het overschrijden of het onjuist publiceren is de accountant verplicht om dit te melden bij het Ministerie. Daarnaast dient de overschrijding te worden terugbetaald. Het is van essentieel belang om de procedures rondom de WNT adequaat te borgen.

Onze adviseurs zijn op de hoogte van de WNT en hebben ervaring met accountantscontroles binnen diverse schoolbesturen in alle onderwijssectoren. Concreet betekent dit dat onze adviseurs objectief kunnen toetsen of de WNT-klasse op voorgeschreven wijze is bepaald.

Daarnaast kunnen wij tussentijds onderbouwd signaleren of er in het kalenderjaar voldaan gaat worden aan de WNT-eis. Ook het bepalen van de WNT-klasse, het opstellen van de WNT-verantwoording voor uw jaarverslag of advisering richting een toezichthouder zijn thema’s rondom de WNT waarbij onze adviseurs u kunnen bijstaan.

Wij adviseren u de objectieve toetsing op toepassing van de WNT 2020 spoedig in gang te zetten. Zo kan een correctie fiscaal nog in 2020 worden uitgevoerd en de jaarrekening zonder melding aan OCW passeren.

Bij interesse en/of vragen, neem contact op met dhr. Micha Janischka, te bereiken per mail via m.janischka@sterk-onderwijs.nl of via telefoonnummer 06 – 4990 2080. Hij maakt met u een passende afspraak voor uw organisatie.