Treasury

Onderwijsinstellingen hebben zich sinds de komst van lumpsumfinanciering in een hoog tempo meer bedrijfsmatig ontwikkeld. De kansen en bedreigingen zijn ook in het onderwijs gegroeid. Treasury is een thema waarmee de financiële risico’s worden ingekaderd en bewaakt. De treasuryfunctie dient om de continuïteit van de onderwijsorganisatie te (helpen) waarborgen.

Het gaat om de beheersing, door besturing en bewaking, van de financiële positie en de aan deze positie verbonden kosten en risico’s. Het doel is een zodanige financiële structuur op te bouwen, dat blijvend (tegen aanvaardbare voorwaarden) de financiële middelen afdoende zijn om reëel risico’s naast de reguliere kosten te kunnen dekken waarnaast de liquiditeit afdoende blijft.

In het onderwijs zijn financiële kengetallen voorgeschreven. U kent bijv. solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Deze maken vergelijking van schoolbesturen mogelijk, doch zeggen niets zonder ‘het verhaal’. Vergelijking is alleen zo eenvoudig als al die organisaties gelijk zouden zijn. Om die reden is een verhaal nodig achter de cijfers, zoals in uw jaarverslag.

Ook een risicoanalyse dient maatwerk te zijn om recht te doen aan úw risico’s. De kans dat een risico zich voordoet en de impact die het risico potentieel heeft, maken dat een risicobuffer te berekenen is die noodzakelijk is om continuïteit van uw organisatie te kunnen waarborgen. Door o.a. de grote rechtspositie van personeel is snel manoeuvreren niet altijd mogelijk, buffers moeten recht doen aan de omvang van extra lasten (‘schade’) die u kunt oplopen voor de duur van dat risico.

Wij kunnen de treasuryfunctie voor uw organisatie inrichten en u eventueel ondersteunen bij de uitvoering daarvan. Wij ondersteunen u op de onderdelen waar u onvoldoende capaciteit of kwaliteit in huis heeft.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. Samen maken wij Sterk-onderwijs.