Jaarrekening + Bestuursverslag = Jaarverslag

Jaarlijks verantwoorden onderwijsbesturen zich aan de hand van een jaarverslag (de jaarrekening plus de tekstuele toelichting in het bestuursverslag). In het jaarverslag wordt inzicht gegeven in de besteding van de ontvangen middelen en de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd.

De omvang van het bestuursverslag neemt steeds meer toe. Steeds worden nieuwe thema’s toegevoegd waarover verantwoording dient te worden afgelegd, waardoor het ‘zwaan-kleef-aan’ effect in de verslagen te vinden is. Daarnaast is te zien dat de behoefte om het verslag te lezen beperkt is. Doelstelling is dan ook tot een compacter verslag te komen dat een representatief beeld geeft over het afgelopen jaar op de thema’s: Visie, Besturingsmodel, bedrijfsvoering en financiële positie, belangrijkste (beleids)prestaties, risicoprofiel, continuïteit, naleving wet- en regelgeving/ rechtmatigheid, omgang met de omgeving, duurzaamheid, in control zijn. Ook OCW ondersteunt dit voornemen.

Voor Sterk-onderwijs is vooral van belang dat het cyclisch proces te vinden is. Wat waren we van plan, wat is gerealiseerd, wat zijn (bewuste) bijstellingen in doelen en welke zaken hebben ons verrast. Dat alles gerelateerd aan de begrotings- en realisatiecijfers.

Wij ondersteunen uw organisatie bij de totstandkoming van het bestuursverslag, eventueel de cijfers, helpen de wijze van rapporteren in te korten en kunnen eventueel een ‘publieksvriendelijke versie’ van uw jaarverslag opstellen. Wij ondersteunen u op de onderdelen waar u onvoldoende capaciteit of kwaliteit in huis heeft.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. Samen maken wij Sterk-onderwijs.