Heeft u voor 2022 al de verplichte WNT bezoldigingsklasse bepaald en laten vaststellen?

Jaarlijks worden via de Staatscourant sectorale normen m.b.t. de WNT bekend gemaakt, zo ook voor de sector onderwijs. Het gaat om de bezoldigingsmaxima per WNT bezoldigingsklasse. De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) biedt de mogelijkheid om bij ministeriële regeling een indeling te maken in klassen op grond van criteria die betrekking hebben op onder meer de omvang van de rechtspersonen of instellingen die onder het bereik van de wet vallen. De maxima per klasse voor kalenderjaar 2022 zijn eind november 2021 bekend gemaakt: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-47506.html.

Volgens de Regeling Controleprotocol WNT 2016 dient elke (onderwijs)instelling de topfunctionarissen een bezoldigingsklasse toe te delen. In de Regeling normering topinkomens OCW-sectoren worden de drie criteria beschreven die de zwaarte en de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie bepaalt. Hoe complexer de organisatie, hoe hoger het geldende bezoldigingsmaximum. Tot en met kalenderjaar 2021 werd onder andere uitgegaan van het 3-jaars-gemiddelde van de baten en het aantal leerlingen of studenten. Voor kalenderjaar 2022 is er een wijziging aangebracht in de bepaling van de complexiteit.

Het bepalen van de indeling in een bezoldigingsklasse o.b.v. de WNT regelgeving geschiedt veelal door een onafhankelijke functionaris, bijvoorbeeld de controller of een externe adviseur. Het toezichthoudend orgaan dient deze klasse jaarlijks formeel vast te stellen. De accountant toetst jaarlijks bij de jaarrekeningcontrole of de bepaling van de klasse op een juiste wijze heeft plaatsgevonden en formeel is vastgesteld door de toezichthouder.

Het is gebruikelijk om de WNT bezoldigingsklasse voor het kalenderjaar aan het begin van het betreffende kalenderjaar ter formele vaststelling in te brengen in de toezichthouders vergadering. In het geval de indeling voor het kalenderjaar 2021 nog niet formeel heeft plaatsgevonden, kunnen beide jaren op korte termijn voor uw organisatie worden vastgesteld. Het jaar 2021 is dan nog tijdig voor uw jaarverslag vastgesteld.

Mocht u onafhankelijk de van toepassing zijnde WNT bezoldigingsklasse willen laten vaststellen of vragen/ondersteuning wensen, verzoeken wij u contact op te nemen met secretariaat@sterk-onderwijs.nl of te bellen met de heer Micha Janischka (06 – 4990 2080). U kunt ook via de contactpagina op onze website onze contactgegevens vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *