De volledige tekst van de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023 is beschikbaar.

De belangrijkste veranderingen in de cao-tekst omvatten naast de algemene verhoging van 3,2% en de looptijd van 1 maart 2023 tot 1 maart 2024, technische aanpassingen van het overgangsrecht. Het overgangsrecht is bedoeld om aan te sluiten bij de tekst en toelichting van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dit resulteert in:

  1. Verduidelijking van het overgangsrecht en deels reparatie voor bestuurders die per 1 januari 2022 onder het overgangsrecht zijn gevallen.
  2. Creëren van overgangsrecht voor beloningsafspraken gemaakt tussen bestuurders en hun werkgevers vóór de totstandkoming van de cao.
  3. Creëren van overgangsrecht voor bestuurders die door indeling in een lagere WNT-klasse ook in een lagere salarisschaal van de cao terechtkomen.

Enkele onderdelen van het overgangsrecht worden toegelicht die mogelijk tot een nabetaling kunnen leiden.

  • Overgangsrecht voor bestuurders die door de introductie van de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 per 1 januari 2022 onder het overgangsrecht zijn gevallen.

De salarissen van deze bestuurders kunnen gedurende de eerste 4 jaren van het overgangsrecht (de behoudfase) worden geïndexeerd. Het nieuwe artikel 8 lid 5 lost inconsistenties op in de cao-tekst van 2022.

Dit kan ertoe leiden dat sommige bestuurders alsnog een (volledige) indexering van 3,2% kunnen ontvangen over de periode van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023.

  • Beloningsafspraken gemaakt tussen 1 januari 2022 en 9 november 2022.

Voor gevallen waarin beloningsafspraken zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers in de periode van 1 januari 2022 tot 9 november 2022, wordt met het nieuwe artikel 8 lid 2 overgangsrecht gecreëerd. De objectieve datum hiervoor is de Kennisgeving van Ontvangst (KVO) van de aanmelding van de cao bij SZW.

  • Overgangsrecht bij indeling in een lagere WNT-klasse en daarmee een lagere salarisschaal na 2021.

Voor bestuurders die na 2021 door krimp in een lagere WNT-klasse vallen en daarmee ook in een lagere salarisschaal van de cao terechtkomen, is het overgangsrecht geregeld in het nieuwe artikel 8 lid 3.

Een nabetaling mag in geen geval het voor de bestuurder geldende maximum van de WNT-klasse overschrijden.

Bekijk de volledige tekst van de Cao via deze link.