Allocatiemodel

Onderwijsbesturen begroten vaak beleidsrijk. Beleidsrijk omgaan met de baten en lasten betekent heel bewust uitgaan van één lumpsum en set met lasten en dit vertalen naar budgettering van de (decentrale) eenheden. Bij een allocatiemodel wordt vanuit visie bepaald hoe een organisatieonderdeel gebudgetteerd wordt in baten én lasten. Beleidsrijk omgaan met de lasten betekent begroten vanuit ‘wat is nodig’ in plaats van ‘wat kan ik uitgeven’.

Sterk-onderwijs begeleidt jaarlijks diverse schoolbesturen bij de totstandkoming en in de transitie naar een beleidsrijk allocatiemodel. De vereenvoudiging van de bekostiging in PO en VO zal veel schoolbesturen stimuleren beleidsrijker te gaan alloceren.

Het streven is dat een allocatiemodel een vereenvoudiging van de Planning en Control voor de scholen/decentrale eenheden betekent. Werkelijke prijsrisico’s kunnen centraal komen te liggen. Om de juiste keuze voor uw bestuur te kunnen maken is het van belang de knelpunten en cultuur te verkennen, zodat het systeem passend is bij uw organisatie.