› Regelluwe scholen?

Regelluwe scholen?

Excellente scholen kunnen meedoen aan het experiment regelluwe scholen. Opvallend is dat deze scholen het experiment vooral aangrijpen om hun onderwijs verder te innoveren en in veel mindere mate om regeldruk te verminderen.

 

Worden de verwachtingspatronen van medewerkers op de werkvloer ook gedekt?

Naar de tweede kamer is aangegeven dat het verminderen van werkdruk niet het primaire doel is van het experiment regelluwe scholen. Het doel van het experiment is het onderzoeken of het bieden van regelluwe ruimte leidt tot initiatieven die de doelmatigheid of de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Een behoorlijk deel van het personeel heeft waarschijnlijk de hoop dat de (ervaren) werkdruk in het kader van doelmatigheid wordt teruggedrongen. Zij wijten de hoeveelheid administratie aan regels.

Excellente scholen kennen veelal een innovatieve cultuur. (H)erkennen zij dit thema niet? Wordt deze niet als voldoende ambitieus gezien? Of durven zij de beperking in administratie zelf te creëren?

De deelnemende excellente scholen geven aan slechts in beperkte mate last te hebben van regeldruk vanuit de overheid. In sommige gevallen leidt het afwijken van regelgeving zelfs (kortstondig) tot meer werkdruk. Wel geven deze scholen aan dat het kunnen doen van vernieuwingen vaak leidt tot een vergroting van het werkplezier, en daardoor tot een vermindering van de ervaren werkdruk.

Sterk-onderwijs krijg je door op kwaliteit en kwantiteit een goed evenwicht te vinden. Dat evenwicht tussen de doelstellingen/ambities, de bemensing en de randvoorwaarden zal binnen de kaders van de financiële ruimte moeten worden gevonden.

Door een groot aantal personeelsleden wordt de verplichting (?) t.a.v. administratie in het onderwijs als te belastend ervaren. Deze wordt grotendeels door onzekerheid veroorzaakt, we willen immers iedere opmerking kunnen pareren met een compleet (leerling) dossier. Niemand, inclusief de onderwijsinspectie, zegt deze lijvige rapporten noodzakelijk te achten. Maar wanneer een partij een dossier als steekproef wil inzien… (je zult het maar niet volledig hebben beschreven). Alle partijen zijn gelijkgestemd ten aanzien van de administratieve lastenverlichting.
Welke deelnemende scholen helpen het onderwijsveld op het onderdeel doelmatig werken, specifiek richting terugdringing van (ervaren) administratie last?

Regioplan heeft de effectiviteit van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 geëvalueerd als onderdeel van het project 'Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs’. Voor het PO en VO concludeert Regioplan: Ondanks alle aandacht is de regeldruk sinds 2014 volgens ten minste 75 procent (PO) en 80 procent (VO) van de bestuurs-, directie- en PMR-leden hen beetje of sterk toegenomen.
Dat geldt voor elk van de vier genoemde aspecten van regeldruk: administratieve lasten door interne verantwoording, administratieve lasten door externe verantwoording, het aantal en de frequentie van secundaire taken en het aantal nieuwe regels dat van invloed is op het werk.
In het MBO concludeert Regioplan dat ten minste vijftig procent van de CvB-leden de locatieleiders en de OR-leden van mening is dat de regeldruk sterk is toegenomen door nieuwe regels en als gevolg van de externe verantwoording die moet worden afgelegd.

Als resultaat van het project regelluwe (excellente) scholen is te melden dat de minister overweegt tussentijds op vijf onderwerpen breder in het veld te laten experimenteren:
- het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd;
- het verminderen van instroommomenten in het primair onderwijs;
- het vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo;
- het afnemen van deelexamens op de eigen school;
- het afwijken van bevoegdheidseisen in het vo.

Via de snelkoppelingen kunt u de brief aan de tweede kamer lezen over regelluwe scholen en de rapportage m.b.t. regeldruk in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.