› Nog geen uitwerking wet werk en zekerheid in CAO PO

Nog geen uitwerking wet werk en zekerheid in CAO PO

De noodzakelijke aanpassingen op de CAO PO door invoering van de Wet werk en zekerheid kennen nog geen onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat in juli 2016 het overgangsrecht ketenbepaling Wwz komt te vervallen. Wees u bewust van de mogelijke risico's.

 

Ook de stijgende pensioenpremie voor de werkgever vertraagt de CAO. Wanneer deze premiestijging in bekostiging wordt gedekt, hoeft dit thema de CAO niet te vertragen.

OCW wil u graag in control zien. Dit zijn echter risicofactoren buiten uw beïnvloedingssfeer, maar van sterk van invloed op het onderwijs. Het is goed dat de werkgeververtegenwoordiging hier nadrukkelijk aandacht voor heeft.

De PO-raad heeft de volgende tekst gepubliceerd:

Nog geen onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO

De vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad constateren gezamenlijk dat het niet lukt om vóór het einde van dit jaar een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe CAO PO. Partijen betreuren dat omdat leraren, ondersteuners, directeuren, teams en besturen tijd nodig hebben om veranderingen in gang te zetten die de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de CAO vragen.

In 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden en deze heeft ook voor de arbeidsvoorwaarden in het po de nodige gevolgen. Dit houdt in dat de CAO op een aantal plekken moet worden gewijzigd.

Vakbonden en de PO-Raad hebben in de afgelopen periode intensief overlegd om hierover afspraken te maken en streefden naar een onderhandelaarsakkoord voor het einde van dit jaar. Dat is dus niet gelukt. De onderhandelingen verlopen in goed overleg, maar er blijkt meer tijd nodig om tot overeenstemming te komen.

Ook speelt nog het vraagstuk rondom de hoogte van de pensioenpremie. Deze is van belang vanwege de financiering van de loonsverhogingen in het Loonruimteakkoord. Sociale partners hebben het kabinet opgeroepen tegenvallende pensioenpremies financieel te compenseren. Zolang er geen duidelijkheid is over de financiën werkt dat belemmerend op het cao-proces.

De huidige cao loopt van rechtswege door totdat er een nieuwe cao van kracht wordt. Hierdoor valt het primair onderwijs tot uiterlijk 1 juli 2016 onder het overgangsrecht ketenbepaling van de Wwz. Dat betekent dat invalkrachten dit schooljaar nog kunnen invallen onder dezelfde voorwaarden als voorheen. Op 1 juli 2016 vervalt dit overgangsrecht.

Vakbonden en de PO-Raad gaan de komende tijd intensief verder praten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs, die per 1 juli 2016 in gaat.