› Ketenbepaling WWZ werkt averechts, luister naar de praktijk!

Ketenbepaling WWZ werkt averechts, luister naar de praktijk!

De ketenbepaling WWZ bereikt precies het tegenovergestelde van het doel. Meer zekerheid voor personeel door vaste aanstellingen is het doel.

Het resultaat van invoering zal zijn dat schoolbesturen (genoodzaakt zijn) geen werk meer aan te bieden aan personeelsleden zodra men vaste verplichtingen dreigt te krijgen, waarna de (gewaardeerde) collega het werk een gemeente verderop zal moeten zoeken.

Onhandig voor de betreffende collega's, onwerkbaar voor de betreffende schoolbesturen! Wordt het er beter op? Hoe logisch is dit in een tijd dat het onderwijs met krimp te maken heeft?

 

De schoolbesturen proberen al zoveel mogelijk collega's te behouden voor het onderwijs. Vaste verplichtingen aangaan voor incidenteel/tijdelijk werk is onverantwoord. Natuurlijk streeft ieder hetzelfde doel na, maar ook hier zijn doel en middel niet in evenwicht.

CBO Fryslan komt in actie tegen de wet 'werk en zekerheid': Basisonderwijs in de problemen door de wet ‘Werk en Zekerheid’

Met ingang van 1 juli 2016 gaat de wet ‘Werk en Zekerheid’ in voor het bijzonder onderwijs. Deze wet gaat niet gelden voor het openbaar onderwijs, omdat het openbaar onderwijs de ambtenarenstatus (nog) heeft. Voor het bijzonder onderwijs gaat gelden dat, als een medewerker binnen 6 maanden (nu 3 maanden) volgens meerdere tijdelijke contracten werkt, er na een periode van 2 jaar (nu 3 jaar) of bij een vierde contract, een vast dienstverband volgt! Dit heet de ketenbepaling of ketenregeling.

De gezamenlijke christelijke basisscholen in Friesland achten deze wet onuitvoerbaar. Anders dan in andere sectoren is bij verlof in het basisonderwijs bijna altijd direct vervanging nodig. Soms zijn er veel vervangers nodig, zoals in een griepperiode. Als de wet ongewijzigd wordt ingevoerd, dan betekent dit, dat iedere invalkracht die vier keer binnen 2 jaar invalt zonder een tussenliggende periode van een half jaar (en let wel, het gaat dan vaak maar om enkele dagen) een vast contract krijgt. Voor een schoolbestuur is dit financieel onhoudbaar.

Hoe beperken we zoveel mogelijk de gevolgen?

Scholen doen er alles aan om te voorkomen, dat kinderen naar huis worden gestuurd. We voegen, mits verantwoord, groepen samen en personeelsleden, die ambulant zijn vangen groepen op. Ook hebben we aan de organisaties, die scholing aanbieden, gevraagd dit buiten de schooluren te verzorgen. Daarnaast vormen we samenwerkingsverbanden. Een deel van de vervangingsproblemen lossen we daarmee op. In stedelijke gebieden misschien bijna helemaal, maar niet in de landelijke gebieden. Een leerkracht uit Dokkum gaat niet naar Sneek, als ze ’s morgens gebeld wordt voor een halve dag invallen. Daarnaast zorgen deze oplossingen voor behoorlijk meer overhead. Door de ketenbepaling in de wet ‘Werk en zekerheid’ zullen zeker in de landelijke gebieden vanaf het schooljaar 2016-2017 groepen naar huis worden gestuurd. Dit komt de kwaliteit van ons onderwijs niet ten goede en bij de ouders zorgt dit voor organisatorische problemen. Herhaaldelijk hebben we aan alle betrokkenen voorstellen gedaan om tot een verantwoorde oplossing te komen door het instellen van een vervangingspool gerelateerd aan het ziekteverzuim. Daardoor krijgt een deel van de invallers een vast dienstverband (de overige invallers mogen gedurende 2 jaar onbeperkt invallen zonder dat verplichtingen ontstaan), voorkomen we extra overhead en kunnen we de vervanging regelen zonder dat het onbetaalbaar wordt voor de besturen. Aan minister Asscher de vraag: bent u bereid een uitzondering te maken voor het basisonderwijs door voor een oplossing te kiezen, die praktisch is en werkt?

Enkele Kamerfracties steunen ons, maar helaas is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog niet van mening veranderd. Daarom zien wij ons genoodzaakt om in de praktijk te laten zien, wat de gevolgen zijn van de ketenbepaling. Als we 1 juli afwachten, dan  zullen velen last hebben van de ketenbepaling. Nu is de ketenbepaling nog niet ingegaan en kunnen problemen, zoals deze zich b.v. in de zorg hebben voorgedaan, voorkomen worden.

In de week van 7 – 11 maart a.s. laat het Christelijk Basisonderwijs Fryslân in de praktijk zien, wat de gevolgen zijn van de ketenbepaling. De scholen doen deze week alsof de ketenbepaling al van toepassing is en we nodigen politici en pers van harte uit een kijkje te komen nemen!

We kiezen in eerste instantie voor een beperkte actie: één week en alleen in Fryslân om de gevolgen voor de leerlingen zoveel mogelijk te beperken!
w.g. CBO Fryslân