› Instemmingsrecht begroting door GMR gaat niet door

Instemmingsrecht begroting door GMR gaat niet door

Het door D66 en SP voorgesteld instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting gaat niet door. De rol blijft beperkt tot adviesrecht.

 

Een bestuur moet ook vervelende beslissingen kunnen nemen in het belang van de toekomst en continuïteit van de organisatie. Met een instemmingsrecht had een schoolbestuur 'vleugellam' kunnen worden.

Een organisatie functioneert het meest efficiënt als iedereen de ‘spelregels’ kent. Voor de medezeggenschap zijn deze spelregels vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut, het  medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Het gaat dan bijvoorbeeld  om regels met betrekking tot de samenstelling en verkiezing van de MR, het aantal  leden, de wijze van informatievoorziening en de manier waarop de MR tot zijn besluiten komt.

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/kamer-wil-nog-niet-dat-medezeggenschap-meebeslist-over-begroting

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van een schoolbestuur mag voorlopig niet meebeslissen waar dat bestuur zijn geld aan uitgeeft. De Tweede Kamer verwierp dinsdag een voorstel van D66 en de SP om het Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen hierop aan te passen. Het kabinet wil met deze wet regelen dat zowel de positie van medezeggenschapsraden als het bestuur sterker wordt. D66 en SP wilden medezeggenschapsraden ‘instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting’ geven. Concreet betekent dit dat schoolbesturen de begrotingen van hun scholen pas kunnen uitvoeren wanneer de GMR daarvoor groen licht heeft gegeven. Nu bespreken schoolbesturen hun begroting ook al met de medezeggenschapsraad, maar heeft die adviesrecht. Dit houdt in dat de raad het schoolbestuur advies mag geven over hoe het geld kan worden besteed. Het bestuur bepaalt uiteindelijk zelf of ze dat advies overneemt. De interne toezichthouder ziet erop toe dat besturen zorgvuldig met hun geld omgaan.

De PO-Raad heeft zich steeds verzet tegen het uitbreiden van het adviesrecht naar instemmingsrecht, omdat ze zich afvraagt of schoolbesturen dan nog wel vervelende maar broodnodige keuzes kunnen maken in financieel krappe tijden of als het aantal leerlingen daalt. Zoals nu het geval is. De PO-Raad vindt het belangrijk dat de positie van medezeggenschapsraden sterker wordt, omdat zij constructieve tegenspraak kunnen leveren aan het bestuur. Om dat te regelen, ziet ze meer in het versterken van de kwaliteit van medezeggenschap doormiddel van opleidingen en cursussen dan in het uitbreiden van de bevoegdheden van de medezeggenschap. Ze werkt daarom actief mee aan het project Versterking Medezeggenschap waaraan ook bonden en ouders deelnemen.

In een debat eerder dit jaar in de Tweede Kamer liet minister Jet Bussemaker (Onderwijs) weten vooralsnog niet mee te willen gaan het voorstel van D66 en SP. Ze vindt dat de inspraak van de medezeggenschap bij het financiële beleid beter kan worden besproken in een bredere discussie over financiën in het primair onderwijs. De verwachting is dan ook dat de Kamer dan ook opnieuw naar het voorstel van D66 en SP zal kijken.