› géén nieuwe CAO PO per 1 juli 2016! Moment van bewustwording?

géén nieuwe CAO PO per 1 juli 2016! Moment van bewustwording?

Het is de CAO partijen niet gelukt om tot een gezamenlijk gedragen nieuwe CAO te komen.

Met name de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) knelt enorm. De rechten van medewerkers zijn bij implementatie van de WWZ zo sterk dat de werkgevers de verplichtingen niet durven aangaan.

Wat onvermeld blijft in de berichten is dat een onderscheid dreigt te ontstaan tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Het bijzonder onderwijs valt onder het burgerlijk wetboek en dient de WWZ per 1 juli toe te passen, waar het openbaar onderwijs deze verplichting nog niet heeft.

Wat ook onvermeld blijft, is dat de bovenwettelijke regelingen die ooit door OCW zijn afgesproken, in een periode van afnemende sociale wetgeving in evenredigheid dienen af te nemen.

Daarnaast is het zuur voor het personeel dat de beoogde 3% loonsverhoging tóch niet gaat krijgen....

 

Is het moment van bewustwording aangebroken waarin we kritisch rechten, plichten en bekostiging in evenwicht gaan brengen?

Knelpunten zijn de ketenregeling en de transitievergoeding. Die regelen het moment waarop iemand het recht op een vaste aanstelling krijgt alsook de vergoeding die betaald moet worden bij ontslag.

Ieder weet dat in het primair onderwijs direct vervanging wordt geëist bij ziekte van een leerkracht. Met een paar invalbeurten heeft een medewerker al recht op een vaste aanstelling. Het is ook algemeen bekend dat het verzuim in de sector onderwijs niet tot de laagste behoort.

Wanneer je onverhoopt tot ontslag moet overgaan moet volgens de WWZ ook een transitievergoeding worden betaald. Het onderwijs wil zich graag aan zo'n betalingsverplichting houden, maar dan moet de minister de bijbehorende bekostiging eerst garanderen.

 

Het Openbaar onderwijs heeft nog geen WWZ-verplichting. Met de ondertekening dat zij zich conformeren aan de CAO met geïmplementeerde WWZ, krijgen zij hetzelfde probleem als het bijzonder onderwijs nu (van rechtswege) heeft gekregen. Het lijkt logisch dat het Openbaar Onderwijs zich niet vrijwillig deze strop omhangt.

Sectorafspraken met minister Asscher verdienen de grootste aandacht van het onderwijs, danwel passende bekostiging door OCW.

 

Er is al voor de zomer een accoord gesloten dat erop ziet dat in deze cao voor 2016 een loonsverhoging van ten minste 3% wordt afgesproken. Het personeel zal deze nu dus niet gaan krijgen, werkgevers zullen deze moeten gebruiken voor WWZ-verplichtingen en mogelijk uitzendarbeid.

 

Ooit zijn door OCW bovenwettelijke regelingen vastgesteld m.b.t. sociale zekerheid. Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid kennen een bovenwettelijke regeling die door decentralisatie in de CAO is terecht gekomen.

In de 'marktsector' nemen uitkeringsduur en -hoogte veel sneller af dan in het onderwijs. Dat is door invoering van de WWZ versneld. Daartegenover staat dat je een transitievergoeding krijgt. Dit evenwicht is niet bewaakt bij de implementatie voor het onderwijs. We gaan wel sneller verplichtingen krijgen en een ontslagvergoeding betalen, maar uitkeringsrechten blijven ongemoeid.

 

Rechten, plichten en bekostiging zijn scheef gegroeid. De gemakkelijke route uit het verleden is 'handje ophouden' bij de minister. Mogelijk is het moment daar om de sociale zekerheid in het onderwijs te herijken en een nieuw toekomstbestendig fundament onder arbeidsvoorwaarden te leggen. Wij wensen allen veel sterkte deze hete zomer.