› Financiële situatie onderwijs 2014

Financiële situatie onderwijs 2014

Het rapport “De financiële situatie in het onderwijs 2014” is op 21-12-2015 aan de Tweede Kamer aangeboden.

De financiële kengetallen laten in het hele spectrum van onderwijssectoren een gunstig beeld zien. De minister en Staatssecretaris concluderen dat de sectoren financieel gezond zijn.

Sterk onderwijs kan duurzaam bestaan wanneer de bedrijfsvoering sterk wordt gevoerd.

Tegelijkertijd beseft OCW dat dit beeld op macroniveau niet per definitie een afspiegeling is van de financiële positie van alle individuele schoolbesturen. Niet ieder bestuur is even goed in staat om zorg te dragen voor een prudente besteding van publieke middelen en het vermijden van financiële risico’s. Het toezicht blijft dan ook nauwlettend aandacht krijgen.

De consistentie tussen beleid en cijfers, alsook tussen cijfers onderling was in veel gevallen voor verbetering vatbaar.  Met het aanstaande jaarrekeningtraject kunt u hierin een professionaliseringsslag slaan.

Dit is een thema waarin wij uw organisatie kunnen versterken. Sterk onderwijs ondersteund door sterke bedrijfsvoering, consistent beleid en samenhang in uitvoering.

 

Zie voor de volledige kamerbrief plus bijlagen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/rapporten/2015/12/21/de-financiele-situatie-in-het-onderwijs-2014

De VO en MBO-raden hebben nog niet gereageerd op dit moment. De PO-raad heeft het volgende gemeld: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onderwijsinspectie-investeringen-po-blijven-achter-kosten-stijgen-harder-dan