› CAO PO 2018-2019 te downloaden bij Sterk-onderwijs.nl

CAO PO 2018-2019 te downloaden bij Sterk-onderwijs.nl

Zoals u van ons gewend bent, is de recent overeengekomen en uitgewerkte CAO PO 2018-2019 weer bij Sterk-onderwijs te downloaden.

 

Deze CAO leidt tot salarisverschillen, oplopend tot 11,3 procent. Vergeet echter niet dat de bindingstoelage, inkomenstoelage en het schaaluitloopbedrag verdisconteerd zijn in de salaristabellen voor het Onderwijzend Personeel.

 

Bij vragen of knelpunten ten aanzien van de uitvoering van de CAO kunt u natuurlijk weer contact opnemen met onze collega's. Een overzicht met de verschillen per salaristrede zenden wij u op verzoek toe.

Samenvatting op hoofdlijnen:

Op 6 juni 2018 heeft de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs met de vakbonden afgesloten.

De sociale partners zorgen met de CAO PO 2018-2019 dat leraren en scholen snel profiteren van de resultaten van de acties in het primair onderwijs. Het kabinet heeft onder druk van de acties 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen van leraren. Dat bedrag is niet voldoende om de salariskloof met het voortgezet onderwijs compleet te overbruggen, maar de leraren kunnen rekenen op een forse salarisstijging.

 

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord zijn;
◾De afspraken in de cao over tijd en verdeling van het werk zijn eenvoudiger en transparanter geworden.
◾De verantwoordelijkheden beleggen we zo laag mogelijk in de organisatie. Schoolbestuurders bespreken de uitgangspunten. Met die uitgangspunten geeft elk team invulling aan het onderwijs op hun school, daarmee komt er meer professionele ruimte voor schoolteams.
◾Er zijn aansprekende en actuele functiebeschrijvingen voor leraren.
◾Er is een grote stap gezet naar een overzichtelijk loongebouw dat carrièrekansen biedt.
◾De 270 miljoen euro is in het loongebouw ingezet, waar de salariskloof met het voortgezet onderwijs het grootste is.
◾Alle leraren krijgen een nieuwe, flink hogere salarisschaal.
◾Daar bovenop krijgen alle medewerkers een marktconforme salarisverhoging van 2,5% per 1 september 2018.
◾Alle leraren in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).
◾Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato naar van de aanstelling en aanstellingsduur).
◾Functiedifferentiatie wordt een onderdeel van het beleid van schoolbesturen. De verplichte functiemixpercentages gaan uit de cao. Er wordt 70 miljoen extra toegevoegd aan lerarensalarissen.
◾Schoolbesturen krijgen meer ruimte om vervanging bij ziekte goed te organiseren. Sociale partners dienen een verzoek in, zodat schoolbesturen vanaf schooljaar 2018-2019 gebruik kunnen maken van de uitzondering op de ketenbepaling.
◾Bovenwettelijke uitkeringen worden aangepast.

De cao loopt tot 1 maart 2019. De sociale partners hebben de verantwoordelijkheid genomen om de beschikbare gelden direct in te zetten. De politiek is nu weer aan zet om het salaris in het primair onderwijs echt op een gelijkwaardig niveau te brengen.

 

De PO-Raad had een stevige ambitie: een cao afsluiten die het noodzakelijke regelt, maar geen onnodige regels bevat (zie inzetbrief van de PO-Raad). Hoewel er belangrijke hoofdstukken in de nieuwe cao gemoderniseerd en ingekort zijn, zijn er ook nog gedeelten van de cao waar we aan moeten werken bij toekomstige cao-onderhandelingen.

Klik op onze download pagina, of gebruik deze link om daar te komen: http://www.sterk-onderwijs.nl/downloads .