beleidsstukken of modellen

Rechtsonder kunt u een overzicht downloaden met een samenvatting van beleidsstukken/modellen die u mogelijk in uw organisatie toepast. Op alle genoemde thema's kunnen de adviseurs van Sterk-onderwijs u ondersteunen.

 

Benamingen van beleidsstukken zijn niet interessant, de inhoud, de samenhang en de duidelijkheid die zij de organisatie geven zijn bepalend voor het succes.

een meer complete opsomming van modellen is te verkrijgen in onze dienstverleningsbrochure. Vul het contactformulier op de site in om een exemplaar toegezonden te krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie  Toelichting op ondersteuning door STERK-ONDERWIJS
Plannen
Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) De interne organisatie moet een goed afgestemd samenspel zijn van de bestuurlijke organisatie en de administratieve organisatie. Op basis van de doelen, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden wordt duidelijk waaraan de administratieve organisatie moet voldoen. Welke eisen worden er gesteld aan de te leveren informatie en beleidsproducten? Welke processen en systemen moeten daarvoor aanwezig zijn? Wat doet de organisatie zelf en wat wordt uitbesteed? Hoe dat te organiseren? Hoe ziet het bedrijfs- of stafbureau er uit? STERK-ONDERWIJS adviseert en ondersteunt bij het inrichten van de interne, administratieve organisatie. Daarbij wordt ingezoomd op administratieve processen, product- en taakomschrijvingen, in-/uitbesteden, aansturing en financiering.

Code goed bestuur In deze code zijn een aantal principes van goed bestuur vastgelegd. De Code is bedoeld om de discussie op gang te brengen tussen bestuur, management en medezeggenschapsvertegenwoordigers. Daarbij kunnen de algemene principes worden vertaald naar afspraken die passen bij de kenmerken van (school-) organisaties en de bestuurlijke cultuur.
In het kader van de code goed bestuur kan STERK-ONDERWIJS u adviseren, begeleiden en coachen bij onder meer de volgende activiteiten:
• Opstellen van competentieprofielen voor bestuurders en toezichthouders;
• De keuze van een geschikte besturingsfilosofie;
• Een heldere scheiding van bestuur en toezicht (“good governance”);
• Inrichting van de informatievoorziening;
• Ondersteunen van bestuurders en toezichthouders bij verkrijgen van rolvastheid;
• Doorlichting Governance: om de organisatie te helpen inzicht te krijgen in de mate waarin zij voldoen aan de normen voor goed bestuur, heeft STERK-ONDERWIJS een instrument ontwikkeld waarmee zichtbaar kan worden gemaakt of de organisatie in hoofdlijnen bestuurlijk op orde is.

Duurzame organisatieontwikkeling Duurzame ontwikkeling betekent voor ons dat we een organisatie gericht ontwikkelen of verbeteren door mensen op alle lagen in de organisatie te motiveren tot actie te komen om door verbinding en samenwerking en de focus op een beperkt aantal thema’s meet-, merk- en werkbare resultaten te halen. Van die resultaten moet iedereen ook op langere termijn profijt ondervinden.
Innovatieprogramma Het STERK-ONDERWIJS-innovatieprogramma neemt u mee langs de nieuwste ontwikkelingen, waarbij de waarde voor het onderwijs centraal staat.

Management en organisatie

 

 

 

 

 

 

Onderwijsbedrijf in Control

 

 

 

Organisatiescan/-ontwikkeling

 

 


Planning- en controlcyclus

 

 

 


Risicomanagement

 

 

 

 

(School)jaarplan

 

 

Strategie ontwikkeling
Externe ontwikkelingen als steeds verdergaande samenwerking of fusies tussen verschillende onderwijs- en welzijnsorganisatie, sterke groei of krimp, een veranderende maatschappelijke rol van onderwijs- en welzijninstellingen, andere vormen van leren en andere leervragen vragen wellicht om aanpassingen in het organisatieontwerp.

 

 

 

 

Het kwaliteitsprogramma waarmee de organisatie sturing en beheersing op alle relevante terreinen van de bedrijfsvoering op het noodzakelijke kwaliteitsniveau brengt en houdt.
Dit programma versterkt het vermogen van de onderwijsinstelling dat de missie (kwalitatief hoogstaand onderwijs voor de leerlingen) en de gestelde doelen (onderwijskundig en bedrijfsmatig) worden behaald en dat er zich geen onplezierige verrassingen  voordoen.

Om te meten in hoeverre de onderwijsinstelling op koers is, heeft STERK-ONDERWIJS een  organisatiescan ontwikkeld. Het model belicht alle relevante management-aspecten, die in meer of mindere mate een rol spelen bij de toekomstige ontwikkelingen van de organisatie (organisatie, strategie, formatie zaken, financieel management, resultaten en ratio's). Per deelgebied worden de prestaties van de organisatie op de verschillende aspecten gemeten.

Het planning en controlproces behoort tot het besturingsinstrumentarium van de organisatie. Het is bedoeld om het beleid te bepalen en de uitvoering te beheersen. STERK-ONDERWIJS helpt bij het opstellen van de jaarlijkse cyclus van operationele planning, budgettering, uitvoering, registratie van de realisatie en verdeling  van de administratieve gegevens tot besturingsinformatie, rapportage en analyse van de resultaten in het licht van de plannen en ten slotte terugkoppeling en evaluatie, met eventuele consequenties voor de volgende periode.

Onder risicomanagement verstaan we het geheel van activiteiten en maatregelen voor het omgaan met en beheersen van risico’s. Een risico is de mogelijkheid dat een ongewenste gebeurtenis optreedt en dat er gevaar is voor verlies of schade in een gegeven periode en situatie. STERK-ONDERWIJS biedt training, advies en ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van strategisch risicomanagement als onderdeel van de planning en controlcyclus. STERK-ONDERWIJS helpt bij de uitvoering van risicoanalyses op voor de organisatie relevante externe en interne risicogebieden en adviseert over de vaststelling van het benodigde weerstandsvermogen.

De doelstellingen van de organisatie worden vertaald in een jaarplan en verder uitgewerkt in het schooljaarplan. STERK-ONDERWIJS helpt u bij het SMART formuleren van doelstellingen en het benoemen van concrete prestatie-indicatoren. Op basis van deze prestatie-indicatoren kan vervolgens de realisatie van doelstellingen gemakkelijk gemeten worden.

Strategisch beleid heeft betrekking op het centrale doel van een organisatie, de belangrijkste doelstellingen en de relatie met de omgeving. Het strategisch beleid schetst de weg naar de toekomst. Van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Daarmee is het de ruggengraat van het verdere beleid van de organisatie en de basis voor alle beslissingen die op de korte en middellange termijn worden genomen. STERK-ONDERWIJS begeleidt in het proces van strategie ontwikkeling en bij het opstellen van strategisch beleid.

 

 

 

Organisatie            Toelichting op ondersteuning door STERK-ONDERWIJS

Uitvoeren


Begeleiding
schaalvergrotingstrajecten Veel schoolbesturen hebben een proces van bestuurlijke schaalvergroting achter de rug of oriënteren zich op de mogelijkheden. Onze adviseurs hebben een groot aantal schaalvergrotingstrajecten in het onderwijs begeleid. Zij zetten deze werkervaring op maat in voor het primair en voortgezet onderwijs, het beroeps- en hoger onderwijs. Onze diensten hebben betrekking op:
-   het uitvoeren van vooronderzoek en draagvlakontwikkeling,
-   projectmanagement,
-   onderzoek naar en advisering over de bestuursvorm
-   het opstellen van stichtingsstatuten, managementstatuut en besluitvormingsdocumenten,
-   werving en selectie van management en bestuursleden,
-   uitvoering van financiële risicoanalyses.

Communicatiebeleid en -plan Veranderen is onderdeel van elke organisatie. Het is daarom belangrijk om zoveel als mogelijk betrokkenen zo persoonlijk mogelijk te betrekken bij een verandertraject. Een belangrijk – maar vaak ook onderschat – aspect daarbij is communicatie. Vandaar dat het zinvol is een algemeen communicatiebeleid te formuleren een communicatie(actie)plan op te stellen bij de start van een verandertraject.  Onze deskundigen helpen u graag bij het opstellen van deze documenten.

Informatie- en kennismanagement Voor kennisintensieve organisaties is de kwaliteit van kennis van strategische betekenis. Kennisdeling ondersteunt bijvoorbeeld managers, docenten en adviseurs bij het inslaan van nieuwe wegen en helpt hen betere prestaties te leveren. Kwaliteit van kennis is gebaat bij goed beschikbare informatie en interactie tussen mensen. Immers, kennis is informatie die is opgeslagen in de hoofden van organisatieleden. STERK-ONDERWIJS biedt ondersteuning bij vragen over informatie en de rol van ICT, bij informatiedeling en bij verbetering van goed gestructureerde processen. STERK-ONDERWIJS helpt ook bij vragen over bestuur en beheer van informatie die medewerkers nodig hebben bij de uitvoering van hun werk of bij de organisatie van het werk.

Integrale managementrapportage

 

Interim- en verandermanagement

 

 

 

 

 

 

 


Investors in People

 

 

 

 

 


Juridische ondersteuning
Deze integrale managementrapportage geeft inzicht in de voortgang van de financiële bedrijfsvoering. De rapportage is uit te breiden met een verzuim- en personele rapportage en een voortgangsrapportage omtrent de te realiseren doelstellingen.

Soms is de professionele aansturing van een onderwijsorganisatie door omstandigheden tijdelijk niet beschikbaar. STERK-ONDERWIJS kan in deze leemte voorzien door het leveren van een in uw situatie geschikte interim-manager. Onder interim-management verstaan we het vervullen van tijdelijke (6 – 18 maanden) leidinggevende taken in een organisatie met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. STERK-ONDERWIJS onderscheidt een aantal vormen van interim- & verandermanagement: Projectmanagement, Deskundigheidsmanagement, Transformatiemanagement  en  Crisis- of conflictmanagement. De interim leidinggevende taken voeren wij uit op schoolniveau of op bovenschools niveau, uiteraard met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In het licht van de doelstelling van de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs om het aantal zeer zwakke scholen met de helft terug te brengen en de tijd dat een school zeer zwak is te minimaliseren, worden onze interim managers  vaak gevraagd om (zeer) zwakke scholen te leiden naar nieuw perspectief.

 

De afstemming tussen ontwikkeling en doelen van medewerkers, teams en de organisatie als geheel; dat is het uitgangspunt van Investors in People (IiP). Het continue verbeterproces van IiP beperkt zich daarom niet tot opleiding en scholing. IiP helpt organisaties om effectieve communicatie, leren en ontwikkelen, effectief leidinggeven en efficiënt plannen te integreren tot één verbeteraanpak. Met als resultaat een succesvolle organisatie met betrokken en beter inzetbare mensen. Organisaties waarvan de medewerkers zelf dit succes onderschrijven. Die organisaties mogen zich met recht “Investor in People” noemen. STERK-ONDERWIJS kan uw organisatie ondersteunenmet behulp van deze systematiek om strategische doelen helder te vertalen naar de medewerkers in uw organisatie en uw medewerkers stimuleren en ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Onderwijsinstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met juridische vraagstukken op  uiteenlopende rechtsgebieden. De regelgeving is omvangrijk en neemt toe met als gevolg dat de juridische vraagstukken complexer worden. Daarom is het van belang dat u zich kunt wenden tot juristen die hun vak verstaan. De juristen verbonden aan STERK-ONDERWIJS koppelen hun brede juridische kennis en ervaring aan de specifieke kennis van het onderwijsveld. Zij geven praktische adviezen en staan bij in eventuele procedures. Onze juristen zijn op de hoogte van de meest actuele onderwijswetgeving en CAO’s, kennen de bekostigingsvoorwaarden, hebben ervaring met de bestuurlijke context van het onderwijs en weten aansluiting te vinden bij de cultuur van het onderwijsveld.
Kaderstellende nota Een kaderstellende nota is een  nota waarin een richtinggevend kader wordt vastgesteld waarbinnen de lokale beleidsontwikkeling wordt vastgelegd bij gemeenten of de kaders waarbinnen zich het instellingsbeleid van een onderwijsorganisatie mag en kan afspelen. STERK-ONDERWIJS kan hierbij uw adviseur zijn.

Klachtenregeling STERK-ONDERWIJS adviseert organisaties bij het opstellen van een klachten- en vertrouwenscommissie/persoon, die wordt belast met de behandeling van schriftelijk ingediende klachten van werknemers. In overleg met de medezeggenschap wordt een reglement opgesteld.
Kwaliteitsbeleid INK

 


Het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) is een  breed gebruikt managementmodel en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren. Door middel van het INK-model wordt de volwassenheid van de organisatie bepaald en worden verbeterpunten geïdentificeerd.
STERK-ONDERWIJS kan inzake het INK-model een brede ondersteuning verzorgen.

Managementstatuut Middels het Managementstatuut wordt transparantie gegeven over de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de gehele bestuurlijke organisatie.

Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken is, volgens de inspectie, het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. STERK-ONDERWIJS heeft in kader van opbrengstgerichte projecten  specialisten in dienst.

Preventiebeleid

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingsrelaties Preventie is het totaal van maatregelen die tot doel hebben de gezondheid te bewaken en te bevorderen door ziekte en gezondheidsproblemen te voorkomen.  Onze case-managers reiken schoolleiders en beleidsmakers handvatten aan of voeren deze zelf uit om gebaseerd op een beleidsmatige benadering grip te krijgen en/of te houden op het ziekteverzuim.

 

 

 

 

 

Organisaties worden geconfronteerd met financiële krimp als gevolg van leerlingendaling en/of bezuinigingen door de rijksoverheid. Het aangaan van samenwerkingsrelaties kan een uitkomst bieden. Andere organisaties maken op basis van strategische en innovatie-overwegingen keuzes nieuwe relaties te leggen met bijvoorbeeld peuterspeelzalen of kinderopvang. STERK-ONDERWIJS begeleidt en adviseert stichtingen bij de inrichting van deze samenwerkingsrelaties.

WOR/Medezeggenschap In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is de zeggenschap voor personeelsleden, ouders en/of kinderen  vastgelegd. In de Wet op de OndernemingsRaden (WOR) wordt de zeggenschap geregeld voor Ondernemingen.

 


Organisatie Toelichting op ondersteuning door STERK-ONDERWIJS

Evalueren
Integraal jaarverslag


Meervoudige publieke verantwoording                                        

 

Digitale en actuele informatievoorziening Het Integraal jaarverslag is het Sociaal jaarverslag met bestuursverslag en onderwijskundig jaarverslag.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht besteed aan de interne en externe verantwoording. STERK-ONDERWIJS ondersteunt en adviseert bij het opstellen van de interne en externe (horizontale en verticale) verantwoordingen. STERK-ONDERWIJS maakt de vertaalslag tussen inhoudelijke verantwoording en de bedrijfsvoering.

Om de organisatie op koers te houden is een informatiesysteem nodig die actuele informatie verschaft over de financiële en personele gegevens. Deze gegevens liggen veelal vast in diverse bronbestanden, waardoor het monitoren en bij elkaar zoeken van de informatie vaak een tijdrovende klus is. Wij ondersteunen u bij het realiseren van brede en samenhangende informatie vanuit uw verschillende dienstverleners en systemen. Uitgangspunt is sturingsinformatie in overzichtelijke managementrapportages. Digitaal, actueel en op elk gewenst moment.
Online managementoverzichten en online kengetallenrapportages De digitale personeels- financiële en leerlingdatabases kunnen inmiddels zoveel informatie bieden dat u zicht kunt hebben op uw organisatie.
Zoals altijd gaat dat in de startfase gepaard met een ‘ik zie door de bomen het bos niet meer’ gevoel. Men is blij veel te kunnen laten zien, maar dat maakt uw informatie eerder troebel dan duidelijk.
Wij zorgen voor schifting aan de hand van uw beleidsstukken en voor snelle en simpele samenvoeging van informatie. Idealiter het ‘magisch A-4tje’.

Rekenkameronderzoek De (lokale) rekenkamer speelt voor gemeenten een belangrijke rol bij het beoordelen van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van (gemeentelijk)  beleid.
Antwoorden op vragen als: Hebben we bereikt wat we wilden? Hebben we gedaan wat we moesten doen? Wat heeft het gekost en wat mocht het kosten?

Risicoscan Op welke terreinen loopt de organisatie risico’s? Middels onze integrale risicoscan wordt dit in beeld gebracht, inclusief de financiële gevolgen.

SWOT-analyse De essentie van een SWOT-analyse is het rubriceren van strategische factoren naar kansen, bedreigingen, zwaktes en sterktes van een organisatie. De informatie geeft goed zicht op mogelijk- en onmogelijkheden en geeft daarmee waardevolle input voor managementbeslissingen.

Tevredenheidonderzoek Een onderzoek naar de tevredenheid van één of meerdere stakeholders. Een tevredenheidonderzoek legt de tevredenheid vast van een bepaalde doelgroep (klanten, medewerker, leveranciers of de maatschappij) over de organisatie, het product of de dienst. Met behulp van deze informatie kunnen vervolgens conclusies getrokken worden over hoe deze tevredenheid verbeterd kan worden om zo uiteindelijk tot betere onderwijsresultaten te komen.

 


Personeel Toelichting op ondersteuning door STERK-ONDERWIJS

Plannen
Aanstellingsbeleid Door middel van het formuleren van aanstellingsbeleid wil de organisatie zicht krijgen op zowel de huidige als de toekomstige behoefte aan arbeidskrachten. Daarbij wordt aandacht besteedt aan vragen omtrent de gewenste kwaliteit, omvang en flexibiliteit van de factor arbeid en moet worden  bepaald wat het gewenste arbeidspotentieel dient te zijn.

Achterstandenbeleid Onderwijsachterstanden in het onderwijs hangen vaak samen met de sociale en economische achtergrond van de kinderen.  Wij kunnen gezamenlijk met de organisatie als school of gemeenten en scholen programma’s en beleid ontwikkelen  om de leerprestaties van deze kinderen te verbeteren.

Allocatiemodel Het allocatiemodel is een fictieve begroting (met een aangepaste gewogen gemiddelde leeftijd en gemiddelde personeelslast) op basis van de uitgangs-punten zoals opgenomen in de Kadernota Personeel.

Bekwaamheidsdossier/
Wet BIO De Wet op de Beroepen In het Onderwijs (BIO) schrijft sinds het schooljaar 2006-2007 voor dat elke school een bekwaamheidsdossier bijhoudt van elke docent op die school. Wij kunnen helpen bij de inrichting en het actueel houden van de bekwaamheidsdossiers.

Beloningsbeleid Onderwijsinstellingen hebben ruimere mogelijkheden gekregen voor het voeren van een beloningsbeleid als onderdeel van het personeelsbeleid. Wij kunnen de organisatie ondersteunen bij het opstellen en implementeren van dit beleid.

Bestuursformatieplan Het bestuursformatieplan geeft de geplande inkomsten en uitgaven op het personele vlak weer van de werkgever. In de besteding van de personele inkomsten wordt het beleid omtrent het personeel en de verdeling van de personele middelen verwerkt. Het bestuursformatieplan (BFP) heeft betrekking op het komende schooljaar. Tevens wordt een vooruitblik gemaakt naar de vier hiernavolgende schooljaren.

Competentiemanagement Snelle aanpassing aan veranderingen, mee kunnen in de ontwikkelingen: dat vraagt de huidige dynamische maatschappij ook van scholen en leerkrachten. Competentiemanagement sluit hierop perfect aan: met deze specifieke sturing van kennis, vaardigheden en houding van de medewerkers, werkt de organisatie permanent aan verbetering van de prestaties van de school of stichting.

Doelgroepenbeleid Beleid  gericht op specifieke groepen die in een bepaald opzicht in een achterstandssituatie verkeren. Bijvoorbeeld allochtonen of vrouwen op de arbeidsmarkt. Doel van het beleid is om de achterstand weg te werken door specifieke aandacht te besteden aan de betreffende groepen.

Fomatieplanning  schooljaar

 


Functiebouwwerk
Voor het komende schooljaar wordt een planning van de formatie gemaakt op basis van het aantal leerlingen en de daarmee samenhangende (rijks)begroting. Deze planning kan beleidsrijk en beleidsarm tot stand komen.

De werkgever en de medezeggenschapsraad maken een afspraak over de invulling van het functiebouwwerk op schoolniveau voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal, alsmede het beoogde invoeringstraject inclusief de invoeringsdatum.

 

 

 


Functiemix


Met ingang van 2010 zijn scholen conform de CAO gestart met de invoering van de functiemix voor het primair onderwijs. Zoals afgesproken in het Convenant Leerkracht van Nederland zullen schoolbesturen de jaren vanaf 2010 extra middelen ontvangen zodat leerkrachten promotie kunnen maken naar hogere salarisschalen. Schoolbesturen bepalen in overleg met (het personeelsdeel van) de medezeggenschapsraad hoe zij de versterking van de functiemix gaan realiseren.

Gesprekkencyclus Door of namens werkgever worden periodiek met elke werknemer gesprekken gevoerd over het (toekomstig) functioneren van de werknemer. Dit gebeurt door middel van een professionele gesprekkencyclus bestaande uit loopbaan-gesprekken, functioneringsgesprekken, beoordelingen of andersoortige gesprekken die hetzelfde beogen.
Integraal personeelsbeleid Het hoofddoel van IPB is het regelmatig en systematisch op elkaar afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van medewerkers en de inhoudelijke en organisatorische doelen van de werkgever c.q. scholen. Bij het formuleren van Integraal personeelsbeleid wordt in onderlinge samenhang in elk geval aandacht besteed aan functioneren, functies, taken, Personeelsvoorziening en professionele ontwikkeling, waaronder scholing, beoordeling en belonen.
Kadernota personeel


Keuze nieuw HRM-systeem

 

 

 

Leiderschapsontwikkeling De kadernota formuleert de uitgangspunten en beleidskeuzen die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld bij de verdeling van personele middelen.

Op 1 januari 2014 wordt de huidige personeels- en salarisadministratieve applicaties Edukaat en CASO uitgefaseerd. Vanwege de uitgebreidere functionele en technische mogelijkheden geeft dit onderwijsorganisaties de kans te kiezen uit meerdere HRM-applicaties die het beste aansluit bij de huidige en toekomstige ambities. Om te ondersteunen bij de keuze, biedt STERK-ONDERWIJS het adviestraject “Kiezen met ambitie” aan, bestaande uit quickscan, workshops, nulmeting en het project- en implementatieplan.

Zonder leiderschap, geen kwalitatief onderwijs, geen gezonde onderwijsinstelling. Leiderschap, het lerend leiden en leidend leren, gebeurt niet vanuit de ivoren toren. Kennisontwikkeling en reflectie zijn noodzakelijk. Hiervoor open staan, kortom contact leggen, is essentieel. Leg het contact in ieder geval met andere veranderaars binnen of buiten de organisatie. Als lerend leider sta je steeds weer stil bij vragen als:
• Hoe word ik een opbrengstgericht leider (in control)?
• Hoe creëer ik een professionele cultuur?
• Hoe creëer ik eigenaarschap voor verandering in mijn organisatie?
• Hoe ga ik om met weerstanden?
• Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers?
STERK-ONDERWIJS ondersteunt onderwijsorganisaties in leiderschapsontwikkeling. Van het ontwikkelen van een visie op (persoonlijk) leiderschap in relatie tot het aansturen van de leer- en verbeteringsprocessen, onderzoek naar kwaliteit van leiderschap, het formuleren van een leiderschap ontwikkelingsplan tot de coaching en training van leiders in het onderwijs.
Levensfasebewust Personeelsbeleid

 

 

 

 

 

Loopbaanbegeleiding
Levensfasebewust Personeelsbeleid is nauw verbonden met employability. Het dient er toe de werknemer in alle levensfasen optimaal gezond en inzetbaar te houden. Waar employability voornamelijk gericht is op ontwikkeling en instandhouding van competenties, wordt met Levensfasebewust Personeels-beleid  tevens gekeken  naar de belasting en belastbaarheid van werknemers en naar goede balans tussen behoeften, respectievelijk mogelijkheden binnen een onderneming.

 

 


Levenslang leren en investeren in menselijk kapitaal zijn voorwaarden om te komen tot een goede loopbaanbegeleiding. Dit is in het belang van de werknemer en de werkgever. Het scholingsbeleid is hierbij van groot belang.
Bij het ontwikkelen en formuleren van dit beleid kan STERK-ONDERWIJS ondersteuning bieden.
Management development In een Management Developmenttraject ondersteunt STERK-ONDERWIJS de organisatie bij de professionele ontwikkeling van laag, midden en/of hoger kader, zodat alle managers op hun eigen niveau een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de groei van de organisatie. Zo'n traject is alleen succesvol wanneer het geborgd wordt binnen de uw organisatie. Daarom betrekken wij ook hier vooraf de deelnemers aan het traject bij de inhoud en opzet ervan, het formuleren van de doelen van het traject en leveren wij dus maatwerk.
(Meerjaren) personele begroting

 

 

Mobiliteitscentrum- en trajecten In de personele begroting wordt de financiële onderbouwing gegeven van personele inkomsten en uitgaven (in meerjaren perspectief) op basis van de  meest recente teldatum (1 oktober) en meerjaren leerlingenprognoses. 80-85 procent van uw organisatielast bestaat uit loonkosten. Door deze op een diep niveau te plannen, heeft u het inzicht om te zien wáár en om welke reden u afwijkt van uw planning.

Onderwijsorganisaties zijn continu in een proces van op- en afbouw ingegeven door eigen ambities of door externe ontwikkelingen. Staan organisaties voor een proces van afbouw van het personele bestand dan wil zij dat met zorg doen. Vaak door vertrekkende medewerkers ondersteuning te bieden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. STERK-ONDERWIJS heeft ruime ervaring met de begeleiding van onderwijsmedewerkers in het vinden van nieuw perspectief en biedt daarvoor maatwerktrajecten aan op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt. Bij grootschalige afbouwtrajecten richten wij een mobiliteitscentrum in als een verlengstuk van uw organisatie. Wij stellen ambitieuze doelen voorzien van een strakke tijdsplanning met een meetbaar resultaat. Waar nodig wordt een bijdrage geleverd aan kennisontwikkeling door opleiding, training en/of begeleiding.

Werving en selectiebeleid
Werving en selectie is een effectief middel om de juiste competenties op de juiste plek te krijgen. Vaak biedt de vacante positie kansen voor de organisatie om tot veranderingen te komen. Gezien de impact die een nieuwe medewerker – afkomstig van een andere plek binnen de organisatie of buiten de organisatie – gaat (of zou moeten) hebben, is een zorgvuldig opgezet werving en selectie proces voorwaarde.
Een vooraf opgesteld beleid met bijbehorende procedures draagt daar aan bij. Het werving en selectiebeleid kan zodanig worden vormgegeven dat het bijdraagt aan het verwezenlijken van uw organisatiedoelstellingen. Bijvoorbeeld door voor de diverse functies en posities specifieke dan wel organisatiebrede selectie- en benoemingscriteria vast te leggen. Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het formuleren van het werving en selectiebeleid en het uitwerken naar procedures passend bij uw organisatie en haar doelen.Personeel Toelichting op ondersteuning door STERK-ONDERWIJS

Uitvoeren
Afvloeiingsoverzicht Dit geeft inzicht in afvloeiingsvolgorde binnen de organisatie. Veelal is in de van toepassing zijnde CAO geregeld hoe bepaalde diensttijd-componenten moeten worden gewogen en moeten worden meegeteld. Daarnaast worden door werkgevers hieromtrent steeds vaker specifieke afspraken gemaakt. Het overzicht kan voor de organisatie worden opgesteld en actueel gehouden.
Beheersmatige activiteiten Diverse uitvoerende activiteiten op het gebied van personeel.
Cafetariaregelingen Het uitvoering geven aan de door het bestuur van toepassing verklaarde cafetariaregeling (van reglement tot verwerking). Het doel van de regeling reiskosten woon-werkverkeer is om de werknemer door middel van het uitruilen van opgebouwde aanspraken tegen een onbelaste vergoeding een betere vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer te verstrekken dan mogelijk is op grond van de CAO. Bij de regeling bedrijfsfitness wordt een deel van het salaris van de deelnemende werknemers omgeruild tegen een onbelaste vergoeding van het abonnementsgeld van de fitnessinstelling.
Functiewaardering Voor het onderwijs is het functiewaarderingssysteem FUWA van toepassing.
Nieuwe functies moeten worden gewaardeerd door een gecertificeerde adviseur.
Leiderschapsontwikkeling Door snelle technologische ontwikkelingen, verschuivingen in de markt en strijd  in de publieke arena, staan leidinggevenden in alle sectoren voor een grote uitdaging. Het ontwikkelen  van vaardigheden die nodig zijn om effectief leiding te geven binnen de snelle mondiale dynamiek helpt leidinggevenden  te overleven in de soms chaotische omgevingen. Leiderschap in een cultuur van verandering  vraagt specifieke competenties. De  door STERK-ONDERWIJS gebruikte vijf kerncompetenties van Michael Fullan kunnen daarbij ondersteunen.
- werken vanuit morele doelen;
- het begrijpen van veranderingsprocessen;
- het opbouwen van relaties;
- het delen van kennis;
- het creëren van samenhang binnen organisaties.
Mobiliteitsbeleid Het mobiliteitsbeleid geeft een beeld van de instrumenten die kunnen worden ingezet om de mobiliteit en  daarmede flexibiliteit van de werkgever en haar werknemer te vergroten.
Onderbouwing voorzieningen

 

Payrolling Aan de verschillende voorzieningen moet een onderbouwing ten grondslag liggen. De hoogte van de verschillende voorzieningen wordt voor de organisatie in beeld gebracht.

Payroll-aanbieders kunnen uw personeel op papier in dienst nemen en worden hiermee juridisch werkgever. Dit is meteen het grootste verschil tussen payrolling en salarisadministratie. Bij laatstgenoemde blijft de organisatie namelijk nog wel gewoon juridisch werkgever.
Dit betekent dat bij payroll alle administratieve handelingen zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen tot het dienstenpakket van de payroll-aanbieder behoren.
Als opdrachtgever blijft de organisatie de belangrijke kernzaken zelf bepalen, zoals het aannemen van nieuwe werknemers, de hoogte van het salaris, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken binnen uw instelling en voor de medewerkers van belang zijn. Er verandert dus niets op de werkvloer. 


Personeelsadministratie Een breed pakket aan dienstverlening,  naast de salarisadministratie. Het gaat daarbij ook om zaken als de verantwoording aan controle-instanties, diverse werkzaamheden bij aanstelling (waaronder het opmaken van akten en het personeelsdossier). Het betreft werkzaamheden gedurende het dienstverband en bij ontslag, bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en formatie en het verstrekken van informatie inzake regelgeving.
Personeelsmanagement  Personeelsmanagement is te beschouwen als een proces dat gericht is op het aansturen en bewaken van het functioneren van medewerker in de organisatie. Dit proces kan niet los gezien worden van beslissingen die ten aanzien van andere aspecten in de organisatie worden genomen. STERK-ONDERWIJS benadert het management van personeel daarom integraal. Dit betekent dat de factor “personeel” wordt meegenomen in alle strategische beslissingen die binnen de organisatie worden genomen. Daarmee krijgt personeels-management een essentiële plaats en wordt het een sturingsmechanisme dat kan worden ingezet vanuit diverse invalshoeken. De vertaalslag van personele vraagstukken vindt vervolgens plaats in beleidsontwikkelingen, op tactisch niveau in concrete actieplannen en op operationeel niveau in de toepassing van personeelsinstrumenten.

Salarisadministratie Het gaat hier om de basisdienstverlening op het gebied van salaris-administratie waarbij de gegevens worden verwerkt die de klant aanlevert op grond van voorschriften en gestelde wet- en regelgeving. Tevens gaat het daarbij om zaken als archivering, het verzorgen van afdrachten en het verstrekken van bepaalde (management)informatie.
Sociaal beleid

 

 

 

(Team) Coachen Eigenlijk alles  wat te maken heeft met arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden valt onder het sociaal beleid.  In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen)  en de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) wordt geregeld  op welke onderdelen van sociaal beleid  het instemmingsrecht van toepassing is. STERK-ONDERWIJS heeft expertise in huis met betrekking tot het formuleren van (onderdelen ) van het sociaal beleid.  Veelal geldt de verplichting een Sociaal Jaarverslag op te stellen.

De dynamiek is groot, coaching van individu en team kan dan enorm ondersteunend zijn. Nieuwe ontwikkelingen vragen immers een veranderende rol van medewerkers. Een rol die niet altijd vanzelfsprekend is. Het resultaatgericht coachen waarbij de rol van de medewerker in relatie wordt gebracht tot de organisatiedoelen, geeft verdere richting. Bij teamcoachen staat het teampresteren - ten voordele van de organisatie - centraal. STERK-ONDERWIJS geeft lucht en ruimte in de processen van teamcoaching, weet dat alleen maatwerk werkt, hanteert diverse beproefde (coachings)methodieken en heeft ruime ervaring met het coachen van teams op school en bovenschools niveau.

Uitputting allocatiemodel Maandelijks ontvangt de organisatie een overzicht waarin de daadwerkelijke formatieve omvang wordt gewogen aan de omvang zoals berekend in de vastgestelde personele begroting.
Uitputting begroting
Maandelijks ontvangt de organisatie een overzicht waarin de daadwerkelijke formatieve omvang per categorie van formatie wordt gewogen aan de omvang zoals berekend in de vastgestelde personele begroting, zowel in euro’s als in fulltime-equivalenten (fte’s).

 

 

 

 

 

 

 


Vervangingsplanner

 

 

 

 


Verzuimrapportage Een Vervangingsplanner is een internetapplicatie waarmee iedere schooldirecteur zijn vervangingsprobleem snel en adequaat kan oplossen. Ziekte en verlof van personeelsleden zijn veelal lastige thema’s. Er moet immers op korte termijn vervanging worden geregeld en dat kost veel tijd en inspanning. De organisatie kan zelf de keuze maken of de kandidaten voor de vervanging zelf geworven worden of dit laten verzorgen. Wij bieden ook de mogelijkheid om de administratie rondom de vervangingspool uit handen te nemen. Dit scheelt niet alleen veel werk maar u voorkomt daarbij dat de organisatie onbewust verplichtingen jegens het ingezette personeel aangaat. Samen met u kijken we naar de sterkste oplossing voor uw organisatie.

Deze rapportage geeft inzicht in het verzuim binnen de organisatie en de onderliggende scholen. Op basis van deze gegevens kan de organisatie evalueren of de gestelde doelen in het ziekteverzuimbeleid gehaald zijn, of dat er bijsturing noodzakelijk is.
Werkgelegenheidsbeleid

 

 

Werving en Selectie Het voeren van een actief werkgelegenheidsbeleid heeft een belangrijke functie binnen het formatie- en personeelsbeleid.  Doelstelling van het werkgelegenheidsbeleid is behoud c.q. uitbreiding van de werkgelegenheid. In geval van gedwongen ontslag hanteert de werkgever daartoe een Regeling
Werkgelegenheidsbeleid  of een Regeling Ontslagbeleid.

STERK-ONDERWIJS kan ook uw partner zijn bij de werving & selectie van toezichthouders, bestuurders, directeuren en staffunctionarissen. Onze aanpak stoelt op de jarenlange praktijkervaring op het gebied van HRM advies, organisatieadvies en interim-management. De  werving & selectie trajecten worden dan begeleid door senior organisatie- en HRM adviseurs en interim-managers met recruitment ervaring. Vanuit het advies- en interim-werk hebben zij een organisatiebrede blik en kennen de sector en de ontwikkelingen waarmee de organisatie te maken heeft. Zij begrijpen met wat voor kandidaten u in gesprek wilt raken en hoe u zich kunt profileren om hun interesse te wekken.
Onze insteek is dat de verwachtingen over de nieuwe functionaris zo helder, concreet en toetsbaar mogelijk gemaakt moeten worden. Wat wordt hun opdracht? Wij vragen daarom van opdrachtgevers om transparant en open te zijn over de historie, cultuur, sterktes & zwaktes, ontwikkelingen en ambities van de organisatie. Vanuit dat beeld en de ontwikkelingen in de sector en de arbeidsmarkt, toetsen we het door de opdrachtgever opgestelde selectieprofiel of stellen we een realistisch selectieprofiel op. We adviseren over een effectieve strategie. Desgewenst voeren wij de voorselectie al uit. U krijgt werkwijzen en instrumenten aangereikt om een goed beeld te krijgen van de kandidaten en hen zo objectief mogelijk te beoordelen.
Onze dienstverlening is modulair opgebouwd. Samen met de organisatie bepalen we welke taken zelf opgepakt worden en welke aan ons worden overgelaten.

 

 

 

 


Personeel Toelichting op ondersteuning door STERK-ONDERWIJS

Evalueren
3600 feedback

 

 

Arbobeleid 3600 feedback (ook wel multisource feedback) is een beoordelingsmethode waarbij het functioneren van medewerkers  wordt beoordeeld door verschillende beoordelaars die in verschillende relatie staan tot de beoordeelde. Dit instrument kan effectief worden ingezet als onderdeel van het opleidings- en loopbaanbeleid.

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever voert op het gebied van arbeids-omstandigheden zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. STERK-ONDERWIJS kan samen met u dit beleid opstellen.

Online kengetallenrapportage Wij bieden geavanceerde websoftware, waarmee vanaf elke plek snel en beveiligd toegang heeft tot de personeels- en salarisadministratie. Met behulp van Informatiesystemen genereert u online kengetallen die u als manager de juiste sturing en dus de juiste beslissingen, oplevert. Informatiesystemen horen uiterst gebruikersvriendelijke managementtools te zijn, om dit te bereiken kunnen wij u ondersteunen.
Recapitulatie formatie per schooljaar Dit overzicht geeft een cumulatief overzicht van de formatie per schooljaar zodat de organisatie deze gegevens kan opnemen in haar jaarverslaggeving.
Sociaal jaarverslag Het sociaal beleid is een geïntegreerd onderdeel van het totale beleid van de instelling zoals dat in het schoolplan tot uiting komt. Vaak wordt het sociaal jaarverslag opgenomen binnen het Integraal Jaarverslag.
Tevredenheidonderzoek Een onderzoek naar de tevredenheid van één of meerdere stakeholders. Een tevredenheidonderzoek legt de tevredenheid vast van de medewerkers over de organisatie, het product of de dienst. Met behulp van deze informatie kunnen vervolgens conclusies getrokken worden om zo uiteindelijk tot betere onderwijsresultaten te komen.

Financieel Toelichting op ondersteuning door STERK-ONDERWIJS

Plannen
(Beleidsrijke) integrale kalenderjaarbegroting Op basis van het aantal leerlingen en de historische gegevens wordt een kalenderjaarbegroting opgesteld waarin zowel de personele als de materiële inkomsten en uitgaven zijn verwerkt. In een toelichting wordt opgenomen welke specifieke onderdelen zijn opgenomen alsmede welke beleidsaspecten zijn meegenomen.
Financieel beleid Het vaststellen van de kaders is van belang om achteraf te kunnen toetsen of en zo ja in welke mate de uitgangspunten hebben bijgedragen tot het realiseren van de gestelde doelen. Naar aanleiding hiervan kunnen acties worden ondernomen of kunnen de beleidsuitgangspunten worden bijgesteld.
Integrale meerjarenbegroting Een integrale meerjarenbegroting geeft inzicht in het financieel meerjaren perspectief. Het is een product waarvoor gegevens uit diverse bronnen en/of documenten worden verwerkt, waardoor een volledig overzicht wordt verkregen van de verwachte exploitatiecijfers voor de komende periode, normaliter voor een periode van vijf jaar.
Liquiditeitsbegroting Een liquiditeitsbegroting geeft een maandelijks zicht op de verwachte inkomsten en uitgaven en de hieruit voortvloeiende tekorten dan wel overschotten. De liquiditeitsbegroting maakt zichtbaar hoeveel geld op welk moment beschikbaar is c.q. dient te zijn. Het renterisico wordt hierdoor tot een minimum beperkt.
Meerjaren investeringsbegroting De meerjaren investeringsbegroting geeft inzicht in de te verrichten investeringen en de middelen die daarvoor noodzakelijk zijn. De meerjaren investeringsbegroting is ook van belang voor de bepaling van de jaarlijkse afschrijvingskosten.
Treasury-statuut De structuur van de treasury-werkzaamheden dient te worden vastgelegd in het treasury-statuut, evenals het kader waarbinnen de treasury-activiteiten moeten worden uitgevoerd. Deze kaders scheppen helderheid in verantwoordelijkheden tussen bestuur en toezichthouder, tussen directie en bestuur of budgethouder en directeur.Financieel Toelichting op ondersteuning door STERK-ONDERWIJS

Uitvoeren
Bepaling en onderbouwing weerstandsvermogen

 

Bestuursverslag


Door middel van een uitgebreide risicoscan krijgt de organisatie de risico’s in de bedrijfsvoering in beeld inclusief de financiële gevolgen. Via het instrument risicomanagement koppelen wij de organisatiedoelstellingen aan het weerstandsvermogen.

Het bestuursverslag is een onderdeel van het (financieel) jaarverslag. Via de jaarrekening verantwoordt het bevoegd gezag het gevoerde (financiële) beleid. Het bestuursverslag geeft in ieder geval inhoud aan de onderwerpen algemene instellingsgegevens, financiën, gang van zaken gedurende het verslagjaar, treasurymanagement en toekomstige ontwikkelingen. Het bestuursverslag mag niet strijdig zijn met de jaarrekening; samen met de jaarrekening dient het verslag voor 1 juli van het jaar volgende op het boekjaar te worden ingediend bij het Ministerie van OC&W. STERK-ONDERWIJS verzorgt voor onderwijsorganisaties zowel de financiële paragraaf als het gehele bestuursverslag in een door ons voorgesteld format of een samen met de organisatie ontworpen format.

Contractenbeheer Door middel van een inventarisatie krijgt u alle (meerjarige) contracten inzichtelijk en worden ze up-to-date gehouden.
Vaste activa administratie De aangeschafte materiële vaste activa worden verwerkt in de vaste activa module van het financiële systeem. De vaste activa module genereert maandelijks  de boeking van de afschrijvingen. Tevens actualiseren wij op verzoek van de klant de vaste activa administratie, bijvoorbeeld de desinvesteringen of mutaties op basis van een inventarisatie.

Vaste activa administratie De aangeschafte materiële vaste activa worden verwerkt in de vaste activa module van het financiële systeem. De vaste activa module genereert maandelijks  de boeking van de afschrijvingen. Tevens actualiseren wij op verzoek van de klant de vaste activa administratie, bijvoorbeeld de desinvesteringen of mutaties op basis van een inventarisatie.
Managementrapportage Deze dienstverlening betreft het opstellen van (financiële, formatieve, onderwijskundige) periode-rapportages waarbij gegevens van de exploitatie worden verzameld en geanalyseerd en doorgerekend voor de resterende verslagperiode. Sterk-onderwijs heeft als standpunt dat dit uitsluitend kan aan de hand van vastgesteld beleid, zowel financieel als de financiele paragraaf. Doel én middel moeten worden bewaakt om zinnige informatie te kunnen leveren.

Registratie kas, bank en vorderingen De door de organisatie gepleegde mutaties op bankrekeningen en kassen worden door het administratiekantoor in het financiële systeem verwerkt.  Vorderingen horen ook in het financiële systeem te worden verwerkt en bewaking (tijdige) vordering en betaling is noodzakelijk. Dit geldt ook voor ouder/leerling/deelnemers-bijdragen.

 

Financieel Toelichting op ondersteuning door STERK-ONDERWIJS

Evalueren

Bestuursverslag Door middel van het bestuursverslag wordt gerapporteerd over alle aspecten van bedrijfsvoering. Het bestuursverslag vormt een onderdeel van het (verplichte) jaarverslag.
Financiële kengetallen Hoe staat de organisatie er voor ten opzichte van andere onderwijs- instellingen . Hoe presteren de afzonderlijke scholen onderling? Desgewenst kunnen wij hiervoor financiële kengetallen ontwikkelen en analyseren en benchmarkgegevens opleveren.
Jaarrekening STERK-ONDERWIJS kan voor zorgen voor het opstellen van de financiële jaarrekening conform de richtlijnen van het Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ).
Online balansoverzichten Het online managementinformatiesysteem van STERK-ONDERWIJS stelt de organisatie na de periode afsluiting  in staat een balansoverzicht (weergave van alle bezittingen en schulden) te genereren als sturingsinformatie.
Online exploitatie-overzichten Het online managementinformatiesysteem van STERK-ONDERWIJS stelt de organisatie, na periode afsluiting,  in staat om een exploitatieoverzicht , ofwel een weergave van alle kosten en baten te genereren.

Treasury-verslag De periodieke rapportage over de voortgang van treasury-activiteiten zoals opgenomen in het treasury-statuut.

Huisvesting Toelichting op ondersteuning door STERK-ONDERWIJS

Plannen
Integraal Huisvestingsplan Wij ontwikkelen voor gemeenten een Integraal Huisvestingsplan gebaseerd op verantwoorde normen voor onderwijshuisvesting, in samenhang met andere beleidsterreinen op maatschappelijk en/of cultureel gebied.
(Meerjaren) onderhoudsplan Door middel van het (meerjaren) onderhoudsplan brengen wij de onderhoudsgevoelige gebouwonderdelen in kaart.
Meerjarenplanning ruimtebehoefte

 

Prognose ruimtebehoefte Op basis van prognoses die moeten voldoen aan criteria zoals geformuleerd in bijlage II van de gemeentelijke  verordening en een integraal huisvestings-plan of geformuleerd huisvestingsbeleid wordt de ruimtebehoefte, uitgedrukt in een aantal groepen voor meerdere jaren berekend.

STERK-ONDERWIJS beschikt over een rekenprogramma waarmee op basis van geprognosticeerde leerlingenaantallen de genormeerde ruimtebehoefte van een school voor basis- en voortgezet onderwijs wordt berekend.
Het eenvoudig invullen van een aantal velden met aantallen leerlingen in onder- en bovenbouw resulteert in het genormeerde brutovloeroppervlak. Het programma berekent daarnaast het brutovloeroppervlak en het aantal genormeerde groepen (alleen primair onderwijs). Dit laatste is  gedaan omdat scholen veelal in groepen rekenen. Op die manier ontstaat een goed beeld tussen het brutovloeroppervlak en het aantal groepen dat daar geacht wordt in te kunnen worden gehuisvest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uitvoeren
Aanvragen projecten huisvesting

 

Beheer multifunctionele accommodaties Het jaarlijks aanvragen van voorzieningen onderwijshuisvesting namens het schoolbestuur c.q. het behandelen van de aanvragen namens gemeenten met beoordeling van zowel de omvang als de kwaliteit van de voorzieningen.

In veel gevallen blijkt het beheer en de daaraan gekoppelde exploitatie van een MFA, brede school, community Centre, etc. een lastige materie. Het is van belang al in het voortraject hier voldoende aandacht aan te besteden, anders de kans dat dit alsnog geregeld moet worden - met alle moeilijkheden van dien - terwijl het gebouw nagenoeg gereed is.
STERK-ONDERWIJS stelt daarom deze zaken aan het begin van een traject aan de orde. Wij zijn in staat om betrokkenen op een heldere en inzichtelijke wijze inzicht te geven in deze materie. Tevens gebruiken we modellen voor het beheer, de inrichting daarvan, de exploitatie van het gebouw én de verdeling/verrekening van de kosten onder de gebruikers. Bij het opstellen van een massastudie van het gebouw, kan een vlekkenplan en uiteindelijk het programma van eisen, het beheer en de exploitatie worden geregeld.
Uitgangspunt hierbij: regel zaken aan de voorkant en voorkom problemen bij de afsluiting.
Beheersmatige activiteiten Diverse uitvoerende activiteiten op het gebied van huisvesting.
Bewaking projecten huisvesting Wij begeleiden voor en namens de organisatie bouwactiviteiten. Het gaat daarbij om het bijwonen van (bouw)vergaderingen, toezicht en controle op uitgevoerde werkzaamheden en de opleveringen van gebouwen en gebouwonderdelen.
Onderbouwing voorziening huisvesting Wij verzorgen de onderbouwing van de voorziening huisvesting aan de hand van meerjaren onderhoudsplannen.
Veiligheidsbeleid Voor het Veiligheidsbeleid  zijn diverse wetten en regels relevant. Onder andere de Arbo-wet,  diverse Onderwijswetten,  Wet collectieve preventie volksgezondheid en de gemeentelijke verordeningen.  Door structureel en systematisch aandacht te besteden aan een veilige omgeving en veilig gedrag,  kan beleid voor fysieke veiligheid  worden ingebed in het totale kwaliteitsbeleid van de instelling. Periodiek uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is in veel gevallen verplicht.

 

 

Evalueren
Tevredenheidonderzoek Op verzoek verrichten wij onderzoek naar de wensen en knelpunten van de gebruikers van gebouwen van de organisatie of instelling.
Risico Inventarisatie en Evaluatie Wij brengen de risico’s in beeld met betrekking tot het beheer en exploitatie van (onderwijs)gebouwen en evalueren mogelijke oplossingen.